Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

 

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty Moments en een cliënt waarop Beauty Moments deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

 1. Inspanningen schoonheidssalon

De uitvoerende werknemer van Beauty Moments zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.

De uitvoerende werknemer van Beauty Moments is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

De uitvoerende werknemer van Beauty Moments zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 

 1. Afspraken

 

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty Moments.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty Moments het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de uitvoerende werknemer de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de uitvoerende werknemer de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

Beauty Moments moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3. te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

 1. Persoonsgegevens & privacy

 

De cliënt voorziet de uitvoerende werknemer vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de uitvoerende werknemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

De uitvoerende werknemer neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

De uitvoerende werknemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

 1. Betaling

 

Beauty Moments vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.

De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

Beauty Moments is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste van Beauty Moments is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

Beauty Moments is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

 

 1. Klachten

 

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beauty Moments.

Beauty Moments moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Beauty Moments de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Indien een klacht over de producten gegrond is zal Beauty Momenst het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

Indien Beauty Moments en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

 1. Garantie

 

Beauty Moments geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.

Deze garantie vervalt indien, indien:

 

 • De cliënt op de hoogte is gebracht door de uitvoerende werknemer over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
 • De cliënt andere producten dan door de uitvoerende werknemer geadviseerde producten heeft gebruikt;
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
 • De cliënt de producten niet volgens het advies van de uitvoerende werknemer heeft gebruikt;
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

 

 

 1. Beschadiging en/of diefstal

 

Beauty Moments heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Beauty Moments meldt diefstal altijd bij de politie.

 

 1. Behoorlijk gedrag

 

De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste van Beauty Moments het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

 

 1. Recht

 

Op elke overeenkomst tussen Beauty Moments en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Beauty Moments en zijn ook in de salon beschikbaar.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

 1. Geheimhouding

 

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.